28 ต.ค. 2550

::. วิชาสุนทรียศาสตร์ .::

สุนทรียศาสตร์
1. สุนทรียศาสตร์คืออะไร?
ความหมายของสุนทรียศาสตร์คือ วิชาที่ว่าด้วยสิ่งสวยงาม Aesthetics เป็นศาสตร์แห่งความรู้สึก ซึ่งรวมทั้งความรู้สึกในฝ่ายสุข และฝ่ายทุกข์ บางครั้งมีความรู้สึก ทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบ ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับความงาม อาจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ มาตรฐานต่างๆ ที่นำมาใช้ตัดสินความงามหรือค้นหาสัจธรรมทั้งนี้ จึงเกิดการขยายผลด้านวิชาการมากขึ้น เช่น ปรัชญาสุนทรียศาสตร์, ปรัชญาศิลปะ และปรัชญาการวิจารณ์ หรืออภิวิจารณ์นิยม

2. ประโยชน์ของวิชาสุนทรียศาสตร์
1. ช่วยส่งเสริมความเจริญทางปัญญา หยั่งเห็นสัจธรรมและคุณค่าของความงาม
2. ช่วยส่งเสริมความเจริญทางอารมณ์ เพราะสามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมได้อย่างเป็นสุข
3. ช่วยส่งเสริมการรับรู้ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์จนเกิดคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ
4. สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะ นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆเช่น ปรัชญา, ศาสนา, ศิลปะ, จิตวิทยา และการศึกษา3. สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาลเนื่องจาก พยาบาลมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งเมื่อเจ็บป่วยกายและใจมักจะป่วยควบคู่กันอยู่เสมอ ดังนั้นพยาบาลที่ดีต้องนำสิ่งสวยงามที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งทางด้านกายและทางด้านจิต หรือการใช้เหตุผล ความรู้สึก ที่ปรารถนาดีต่อผู้ป่วยให้เขาสามารถมีกำลังใจที่ดีโดยพยาบาลพูดจาไพเราะ น่าฟัง ให้การปฏิบัติพยาบาลต่อผู้ป่วยอย่างนุ่มนวล โดยเคารพสิทธิผู้ป่วยและช่วยฟื้นฟูให้ผู้ป่วยได้หายจากโรคภัยต่างๆได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถให้คำปรึกษาและหาทางช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชน ที่มีปัญหาได้ โดยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะและทำงานให้เต็มกำลังความสามารถอย่างมีความสุขAesthetics
Aesthetics is a branch of philosophy, a species of value theory or axiology, which is the study of sensory or sensori-emotional values, sometimes called judgments of sentiment and taste. Aesthetics is closely associated with the philosophy of art.

Aesthetic judgment

Judgments of aesthetic value clearly rely on our ability to discriminate at a sensory level. Aesthetics examines what makes something beautiful, sublime, disgusting, fun, cute, silly, entertaining, pretentious, discordant, harmonious, boring, humorous, or tragic.

Immanuel Kant, writing in 1790, observes of a man "If he says that canary wine is agreeable he is quite content if someone else corrects his terms and reminds him to say instead: It is agreeable to me," because "Everyone has his own (sense of) taste". The case of "beauty" is different from mere "agreeableness" because, "If he proclaims something to be beautiful, then he requires the same liking from others; he then judges not just for himself but for everyone, and speaks of beauty as if it were a property of things."
Aesthetic judgments usually go beyond sensory discrimination. For David Hume, delicacy of taste is not merely "the ability to detect all the ingredients in a composition", but also our sensitivity "to pains as well as pleasures, which escape the rest of mankind." Thus, the sensory discrimination is linked to capacity for pleasure. For Kant "enjoyment" is the result when pleasure arises from sensation, but judging something to be "beautiful" has a third requirement: sensation must give rise to pleasure by engaging our capacities of reflective contemplation. Judgments of beauty are sensory, emotional, and intellectual all at once.

Principles of Aesthetics.
+ No reasoned argument can conclude that objects are aesthetically valuable or valueless.

+ Objects are aesthetically valuable if

+ They possess a special aesthetic property or exhibit a special aesthetic form.

+ They have the capacity to convey meaning or to teach general truths.

+ They have the capacity to produce pleasure in those who experience or appreciate them.

+ They have the capacity to convey values or beliefs central to the cultures or traditions in which they originate, or important to the artists who made them.

+ They have the capacity to help bring about social or political change.

+ They have the capacity to produce certain emotions we value, at least when the emotion is brought about by art rather than by life.

+ They have the capacity to produce special non-emotional experiences, such as a feeling of autonomy or the will suspension of disbelief.

____________________________________________________

ประเภทของนาฏศิลป์ไทย

4. การละเล่นพื้นเมือง
การละเล่น หมายถึง การเล่นดนตรี การเล่นเพลง การเล่นรำ การเล่นที่ต้องร่วมกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เรียกว่า มหรสพหรือศิลปะการแสดง พื้นเมือง หมายถึง สิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆการละเล่นพื้นเมือง หมายถึง การแสดงใด ๆ อันเป็นประเพณีนิยมในท้องถิ่นและเล่นกันใน ระหว่างประชาชน เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงตามฤดูกาล การแสดงต้องเป็นไปอย่างมีวัฒนธรรม มีความเรียบร้อย ใช้ถ้อยคำสุภาพ แต่งกายสุภาพถูกต้องตามความนิยมและวัฒนธรรม เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สถานที่ก็ต้องจัดให้เหมาะสมกับโอกาสที่จะแสดง ซึ่งการละเล่นพื้นเมือง จะไม่เป็นอาชีพหรือเพื่อหารายได้ จะมีดนตรีหรือการขับร้อง หรือการฟ้อนรำประกอบก็ได้การละเล่นพื้นเมือง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การแสดงพื้นเมือง และ เพลงพื้นเมืองการแสดงพื้นเมือง หมายถึง การละเล่นที่มีการแสดง การร่ายรำ มีเพลงดนตรีประกอบ ที่ได้วางเป็นแบบแผน และนิยมเล่นหรือถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนแพร่หลายการแสดงพื้นเมือง อาจเกิดจากการบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ขอให้สิ่งที่ตนนับถือประทานสิ่งที่ตนปรารถนา หรือขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ปรารถนา นอกจากนี้ ก็เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงรื่นเริงเพลงพื้นเมือง หมายถึง เพลงที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ ประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลง ไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดในท้องถิ่นของตน นิยมร้องเล่นกันในเทศกาลหรืองานที่มีการชุมนุมรื่นเริง เช่น ตรุษ สงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และในการลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว เป็นการเล่นที่สืบต่อกันมา เนื้อความของเพลงพื้นเมืองที่นิยมร้องกัน มักจะเป็นการเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิง ปะทะคารมกัน ในด้านสำนวนโวหาร สิ่งสำคัญของการร้องคือ การด้นกลอนสด ร้องแก้กันด้วยปฏิภาณไหวพริบ ทำให้เกิดความสนุกสนานทั้งสองฝ่า
การละเล่นพื้นเมืองภาคเหนือในภาคเหนือ ภูมิประเทศเป็นป่าเขา ต้นน้ำลำธาร อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ การทำมาหากินสะดวกสบาย ชาวเหนือจึงมีนิสัยอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจไมตรี การแสดงพื้นเมืองจึงมีลีลาอ่อนช้อย งดงามและอ่อนหวานการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ เรียกกันว่า ฟ้อน มีผู้แสดงเป็นชุดเป็นหมู่ ร่ายรำท่าเหมือนกัน แต่งกายเหมือนกัน มีการแปรแถวแปรขบวนต่าง ๆ ลักษณะของการแสดงพื้นเมือง ได้แก่ ลีลาการเคลื่อนไหว เป็นไปตามเอกลักษณ์ของแต่ละภาค เครื่องแต่งกาย เป็นลักษณะพื้นเมืองของภาคนั้น ๆ เครื่องดนตรี เป็นของท้องถิ่น ได้แก่ ปี่แน กลองตะโล้ดโป๊ด ฉาบใหญ่ ฆ้องโหม่ง ฆ้องหุ่ย เพลงบรรเลงและเพลงร้อง เป็นทำนองและสำเนียงท้องถิ่นการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ ได้แก่ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บหรือฟ้อนเมือง ฟ้อนลาวแพน ฟ้อนรัก ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนดวงเดือน ฟ้อนดวงดอกไม้ ฟ้อนดวงเดือน ฟ้อนมาลัย ฟ้อนไต ฟ้อนดาบ ฟ้อนโยคีถวายไฟ ระบำชาวเขา รำกลองสะบัดไชเพลงพื้นเมืองภาคเหนือ เช่น เพลงซอ เพลงชาวเหนือ เพลงดวงดอกไม้
การละเล่นพื้นเมืองภาคอีสานภูมิประเทศภาคอีสานเป็นที่ราบสูง ค่อนข้างแห้งแล้งเพราะพื้นดินไม่เก็บน้ำ ฤดูแล้งจะกันดาร ฤดูฝนน้ำจะท่วม แต่ชาวอีสานก็มีอาชีพทำไร่ทำนา และเป็นคนรักสนุก จีงหาความบันเทิงได้ทุกโอกาสการแสดงของภาคอีสาน มักเกิดจากกิจวัตรประจำวัน หรือประจำฤดูกาล เช่น แห่นางแมว เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งสวิง เซิ้งกระติบ รำลาวกระทบไม้ ฯลฯลักษณะการแสดงซึ่งเป็นลีลาเฉพาะของอีสาน คือ ลีลาและจังหวะในการก้าวเท้า มีลักษณะคล้ายเต้น แต่นุ่มนวล มักเดินด้วยปลายเท้าและสบัดเท้าไปข้างหลังสูง เป็นลักษณะของ เซิ้ง ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ได้แก่ กลองยาว กรับ ฉาบ โหม่ง แคน โปงลางการแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน ได้แก่ ฟ้อนภูไท เซิ้งสวิง เซิ้งโปงลาง เซิ้งตังหวาย ภูไทสามเผ่า ไทภูเขา เซิ้งกระติบข้าวเพลงพื้นเมืองภาคอีสาน เช่น หมอลำ เพลงโคราช เจรียง กันตรึม เพลงล่องโขง เพลงแอ่วแคน
การละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ภาคใต้ เป็นดินแดนที่ติดทะเลทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก ทางด้านใต้ติดกับมลายู ทำให้รับวัฒนธรรมของมลายูมาบ้าง และมีขนบประเพณีวัฒนธรรมและบุคคลิกบางอย่างคล้ายคลีงกัน คือ พูดเร็ว อุปนิสัยว่องไว ตัดสินใจรวดเร็วเด็ดขาด การแต่งกาย เพลง และดนตรีคล้ายคลึงกันมากการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ๑. มหรสพ คือ การแสดงเป็นเรื่อง เช่น หนังตะลุง มีตัวหนัง มีคนเชิด มีการร้องและเจรจา นอกจากนั้นมี ลิเกป่า หรือลิเกรำมะนา หรือลิเกแขกแดง หรือลิเกแขกเทศ หรือลิเกบก ซึ่งผู้แสดงโต้ตอบกันเป็นเรื่องราว อีกการแสดงคือ โนรา ถ้าเล่นเป็นเรื่องก็ถือเป็นมหรสพ แต่ถ้าร่ายรำเป็นชุด ก็ถือเป็นการแสดงเบ็ดเตล็ด๒. การแสดงเบ็ดเตล็ด คือ ร่ายรำเป็นชุด เช่น โนรา ร็องเง็ง ซัมเปง ตารีกีปัส ระบำร่อนแร่ กรีดยาง ปาเต๊ะ รำซัดชาตรี ดนตรีของภาคใต้ ได้แก่ กลองแขก รำมะนา ปี่ ทับ โหม่ง ฉิ่ง ซอเพลงพื้นเมืองภาคใต้ เช่น เพลงร้องเรือ(เพลงกล่อมเด็ก) เพลงบอก เพลงกำพรัด(หรือคำพลัด)


1. ถ้าคุณค่าหมายถึงคุณสมบัติ เช่น ของเหลว ร่วน แข็ง ก็ย่อมเป็นลักษณะของคุณค่าด้วย?

ตอบ หากเรากำหนดให้คุณค่าหมายถึง คุณสมบัติดังเช่นตัวอย่าง นั่นก็หมายความว่า คุณสมบัติก็เป็นลักษณะหรือเป็นส่วนประกอบของคุณค่าด้วยเช่นกัน แต่ความเหลว ความร่วน ความแข็ง เป็นสิ่งที่มนุษย์รับรู้ได้จากสิ่งเร้าหรือการรับสัมผัส ตัดสินว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นจริง ๆ }

2. ถ้าคุณค่าในตัวของมันเองเป็นคนละเรื่องของคุณสมบัติ คุณค่าควรจะอยู่ที่ใด ?

ตอบ อยู่ที่อารมณ์และความรู้สึกของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะรู้สึกว่าอย่างไรกับสิ่งเร้า แล้วตัดสินใจว่า สิ่งนั้นมีคุณค่าในตัวมันเองหรือไม่

3. ถ้าคุณค่าของตัวมันเอง หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งอื่น

ตอบ ถ้าคุณค่าหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งอื่น นั้นคือ คุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุเพียงอย่างเดียวแต่คุณค่ามีความสัมพันธ์กับจิตใจ คือ ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นลอย ๆ แต่เมื่อสิ่งนั้นเอื้อประโยชน์กับสิ่งอื่น ๆ ก็แสดงว่า สิ่งนั้นมีคุณค่ามีอิทธิพลต่อสิ่งอื่น ๆ หรือมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะด้านบวกและด้านลบก็ตามแสดงว่าคุณค่ามีความสัมพันธภาพกับจิตใจ หรือเกิดจากจิตใจมนุษย์กับวัตถุด้วยเช่นใจ

4. ถ้าคุณค่าในตัวของมันเองหมายถึงการดำรงอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด

ตอบ ถ้าหากเงื่อนไขบกว่าคุณค่าในตัวของมันเองหมายถึง การดำรงอยู่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดหรือไม่มีผลต่อสิ่งใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณค่าในตัวของมันเองก็มีได้เพราะคุณค่าถูกกำหนดจากมนุษย์ขึ้นมาเท่านั้นเอง จะนำมาใช้หรือไม่นำมาใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ความมีคุณค่าก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่คำกล่าวที่ว่าสรรพสิ่งใดในโลกจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีสัมพันธ์กับสิ่งใดนั้นเป็นการแสดงว่า จิตใจเรามีปฏิกริยากับสถานการณ์หรือวัถตุขณะนั้นแล้วเรานำความรู้สึกหรือการได้รับรู้อารมณ์มาปรุงแต่งทำให้เกิดเป็นสัมพันธภาพระหว่างกัน ก็เลยมองว่า ทุกสิ่งในโลกมีความสัมพันธ์ต่อกัน

5. การพิจารณาปัญหาคุณค่าแบบโดด ๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด

ตอบ การพิจารณาปัญหาอื่น ๆ กับปัญหาคุณค่าเป็นเพียงการตัดสินในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ถ้าคิดว่าคุณค่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่น ๆ กับความหมายว่าปัญหาของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ แต่จิตนิยมบอกว่าขึ้นอยู่กับจิตใจและความรู้สึกของคนที่ตัดสินซึ่งไม่เหมือนกันทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นปัญหาของบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่บางคนอาจจะคิดว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมหรือบริบทของสิ่งนั้น

สรุป

จากคำถามทั้งหมดไม่สามารถหาคำตอบได้ตายตัวแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดให้เงื่อนไขนั้นเป็นอย่างไรและมุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันก็ทำให้ความคิดเห็นของแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วย การตัดสินคุณค่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของแต่ละคนวัตถุบางอย่างอาจมีคุณค่ามากสำหรับคนหนึ่งแต่อาจจะหาคุณค่าไม่ได้เลยสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ คุณค่าของความงามจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจมนุษย์และความสัมพันธภาพกับวัตถุรับสัมผัส ในขณะนั้น

12 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับเนื้อหานะคะ

พอดีว่ากำลังหารายงานส่งอาจารย์อ่ะคะ

ยังไงก็ขอให้เปงต้นฉบับเลยก็แล้วกันนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Βаke at 350 for 25 mіnuteѕ оr until toothpіck insеrted in centеr comeѕ out clean.
Peter Piper Pizza Cοuponѕ-Peter Ρіρeг Pіzza Couрons:Peter Pipеr Pizza can be a family pizzа chain
oρerating 45 comрanу гeѕtаurants and 60 franchiѕes insіde the
U. Ѕоmetimes the pizza slice seller wіll ρlace
your preсiοuѕ ρoгtiοn insiԁe of a
triаngle-shapеd cardboaгd contaіner, ѕmіle, then wave you on your merry ωay.
Also visit my blog post - http://www.dropjack.com/user/view/history/login/loan74walk

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Eхcеllent pοst. I ceгtainly loѵe this
website. Тhanκs!
Also visit my page ... Chemietoilette

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Ѕhе got the plan fгom cooκing
pіоneer Вaгbara Kerг.
On the sаme exаct aсcord newѕpapers have beеn most certаinly not abοut thе geneгal daily life.
Тhe Emancіpatіon of Mimi is the tеnth studiо album
by American singеr Μariah Сarеy.
Feel free to visit my page : www.sjbb.org

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hi thеre, this weеκend
is good for me, sinсе thiѕ timе і am reаding this enormous informаtіve рaragraph hеre аt my house.My web page Chemietoilette

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

bookmаrkеԁ!!, I lіκе уour web
site!

Аlso viѕіt mу ρage ::
Chemietoilette

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Mу sρirit moved absеnt аbout three yгs
rіght before my οѵerall bοdу expеrienced
the braveneѕs to at last concluԁe this sagа,
and I did find I ωaѕ ѕuρeriοг been
giνen in the town I lаst of all lοcated to аnԁ as for
the sound fοrtune I waѕ attempting to get, I learned what Joseph Campbell wrοte was accurate: &#8220Your entіre actuаl phyѕical solutіon unԁеrstands thаt thiѕ is the ωay tо be alivе іn thiѕ sοciеty and the ωay tο giνe thе somеωhat right that you
have to supply. Proԁucіng pizzа is enjоyаble,
not thаt demandіng, anԁ a beаutifullу
inventive way to іmpresѕ budԁіes and loνed ones with уouг cοoking expertise - aѕ well
aѕ make delіciоus mealѕ that please dоn't crack the price range. The Emancipation of Mimi is the tenth studio album by American singer Mariah Carey.

Visit my blog post pizza stones for sale in ireland

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I'm not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

Have a look at my blog - www.shieldsfleet9.com
my site - nabulnabul.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

This is my first time pay a visit at here and i am genuinely
pleassant to read all at alone place.

Visit my page - http://www1.harenet.ne.jp/cgi-bin/cgiwrap/yattoco/g_book/g_book.cgi

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hello! Dо you know if they mаke anу рluginѕ to safeguard against hacκers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hаrd on.

Anу tіps?

Αlso visit mу ωeb blοg :: augenoperation

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Ι cоnstаntlу spent my half an hour to гead thіѕ wеb site's articles or reviews all the time along with a mug of coffee.

Feel free to visit my site Augen Lasern

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I quite like reading through a post that can make people think.
Also, many thanks for permitting me to comment!


My weblog; tinyurl.com